VPP Logo
VPP Logo

Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes
Association of Intellectual Property Experts
Association des Experts en Propriété Industrielle

Menu
Menu

VPP-Bezirksgruppe NORD

Bezirksgruppensprecher NORD

PA Dipl.-Ing. Thomas Heun
Rathausmarkt 5
20095 Hamburg
Tel.: 
Fax: 
E-Mail: 
040 46881600
040 46881601
patentheun@t-online.de

 

Aktuelle Veranstaltungen

Keine aktuellen Veranstaltungen

 

Archiv der Vorträge, Protokolle und Berichte

12.09.2019
Bezirksgruppenveranstaltung
Einladung (PDF)

15.05.2014
Bezirksgruppenveranstaltung
Einladung (PDF)

21.07.2011
Bezirksgruppenveranstaltung
Einladung (PDF)

25.01.2007
Bezirksgruppenveranstaltung
Einladung (PDF)

01.12.2005
Bezirksgruppenveranstaltung
Einladung (PDF)